ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Contact Us Page

# ໜ່ວຍງານບໍລິການລູກຄ້າ(CRM)

ໂທລະສັບ :(85620) 59669961-2

#  ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ :
ບ້ານ ໜອງດ້ວງທົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ : (856 21) 240 350
(856 21) 250 132
(856 21) 214 547
ແຟັກ :    (856 21) 240 543
E-mail : vtpharco@viengthong-pharma.com
    Website : www. viengthong-pharma.com


# ສຳລັບ ຝ່າຍການຕະຫລາດ ກະລຸນາພົວພັນທີ່
   ທ່ານ ນາງ ຄຳປານ ມີໄຊຜົນ
ໂທລະສັບ : (856 20) 555 22001
E-mail : khampane@viengthong-pharma.com

 ທ່ານ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ
ໂທລະສັບ : (856 20) 2204 3449
E-mail : chittamangkone@viengthong-pharma.com


# ສຳລັບ NGO, Laboratory equipment Research, Factory, Reagent and Medical Divide ກະລຸນາພົວພັນທີ່
   ທ່ານ ນາງ ມີໄຊ ດຳລົງບຸນ ( ບິກ )
ໂທລະສັບ : (856 20) 2222 9229
(856 20) 2223 9933
(856 20) 2200 6190
E-mail :mixay@viengthong-pharma.com


# ສຳລັບ ພະແນກອຸປະກອນ ກະລຸນາພົວພັນທີ່
   ທ່ານ ນາງ ອາລິວອນ ບຸດສະໝາຍ
ໂທລະສັບ : (856 20) 555 03596
E-mail :alivone@viengthong-pharma.com

   ທ່ານ ນາງ ດາວມະນີ ແສງສຸວັນ
ໂທລະສັບ : (856 20) 554 12334
E-mail : daomany@viengthong-pharma.com


# ຮັບຜິດຊອບພະແນກຢາ ແລະ ທີມງານເຄື່ອນໄຫວພາກໃຕ້ ກະະລຸນາພົວພັນທີ່

   ທ່ານ ນາງ ແວວວາດສະໜາ ດາລາຊະວົງ
ໂທລະສັບ : (856 20) 999 00647
E-mail : veovatsana@viengthong-pharmacom

ທ່ານ ນາງ ສົມນະພາ ສຸວັນ

ໂທລະສັບ : (85620) 58851991

ທ່ານ ນາງ ຄານສີ ສິດທິວົງ

ໂທລະສັບ :(85620) 55459554


# ຮັບຜິດຊອບຕ່າງແຂວງ (ພາກເໜືອ) ກະະລຸນາພົວພັນທີ່

ທ່ານ ພູເຂົາຄຳ ວົງພະຈັນ

ໂທລະສັບ :(85620) 54114004

E-mail: