ຜູ້ສະໜອງຫຼັກ

ສູນການແພດບົ່ງມະຕິພະຍາດສາກົນ IMDC

ໂຮງງານຜ້າບັ້ງການາງໝໍວຽງທອງ