ດ້ານວິຊາການ ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວໄປຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງເຄື່ອງ