News & Evens

ການສັນຍາລະຫ່ວາງ ໂຮງໝໍ103 ກັບ ບໍລິສັດ ວຽງທອງການຢາ

ລົງນາມໃນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະແນກພາລະບົດບາດຂອງກອງທັບແລະບໍລິສັດວຽງທອງຈໍາກັດກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກວິເຄາະແລະການຄຸ້ມຄອງໄອທີແລະຂາຍສານເຄມີໃຫ້ໂຮງຫມໍ 103. ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຂອງ 07 ມິຖຸນາ 2017